BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Son Gönderim Tarihi

2 Ekim 2018

Bildiri Gönderim Koşulları

Bildiriler değerlendirilmek için sözel, poster, sözel veya poster olmak üzere üç şekilde gönderilebilecektir. Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/ poster) 1 Ekim 2018 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 25 Eylül 2018 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 5 Ekim 2018 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

 • Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özet sahiplerine otomatik mail gönderilecektir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (serbest bildiri, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 3000 sözcüğü geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (3000 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti sistemi üzerinden sonuçları takip edebilirsiniz.

Ön Kategoriler

 • Çocuk Acil
 • Çocuk Yoğun Bakım
 • Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği

Ana Konular

 • Çocukluk çağında görülen kazalar ve kazalardan koruma
 • İnvazif ve noninvazif mekanik ventilasyon
 • Ekstrakorporeal tedavi yöntemleri
 • Kritik çocuk hasta transportu
 • Beslenme
 • Akılcı antibiyotik ve antifungal kullanımı
 • Kardiyopulmoner canlandırma
 • Çocuklarda travma yönetimi
 • Yatakbaşı USG kullanımı
 • Çocuk acil servislerinde triyaj
 • Solunum acillerinde hava yolu yönetimi ve ventilasyon
 • Çocuklarda acil invazif girişimler
 • Ekstrakorporeal tedavilerde hemşirelik bakımı
 • Hava yolu yönetimi ve izleminde hemşirelik yaklaşımı
 • Enfeksiyon kontrolünde hemşirenin rolü
 • Yoğun bakımda yara bakımı
 • Monitorizasyonda hemşire izlemi
 • Çocuk acil servis ve yoğun bakım hemşireliğinde simülasyon uygulamaları
 • Aile merkezli hasta bakımı
 • Çocuk hasta ile iletişim kurma yolları
 • Özellikli çocuk hastalarda hemşire bakımı
To Top ↑